Toán 11.

Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 4. Hai mặt phẳng song song

I. ĐỊNH NGHĨA

Định lí 3.

Dịch chuyển 3 điểm điều khiển màu đỏ để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).